Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

7533 64d4
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 18 2017

Boję się, że ktoś po raz kolejny ze mnie zrezygnuję.

milosc-nas-gubi

X

(via milosc-nas-gubi)

Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko

October 12 2017

Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

9518 bb5f 500
Reposted fromMuppet Muppet viajointskurwysyn jointskurwysyn
0681 c533
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska

September 30 2017

1412 5676
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 27 2017

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 25 2017

0741 b2a3
Reposted frommeem meem viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl